Cách thêm sản phẩm WordPress

Bước 1: vào sản phẩm -> thêm sản phẩm

1. Đặt tên cho sản phẩm và mô tả sản phẩm

2. Phần Tab chi tiết, kỹ thuật,….

Custom Tab -> Add new

3. Phần mô tả ngắn gọn sản phẩm

4. Sản phẩm thoại danh mục và hình ảnh sản phẩm

5. Tải dữ liệu sản phẩm cùng loại

Vào menu Popup Builder -> Add new -> HTML

Thêm dữ liệu nội dung

Chọn hình thức hiển thị Popup

Quay lại sản phẩm cần thêm Popup

Bình luận